Comment Proposal Group 8 10

Comment
Group 8 : BI
- ควรเปรียบเทียบภายในกลุ่มบริษัทใกล้เคียงกัน
- ควรมีรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงาน ดังนี้
o สาเหตุที่ธุรกิจของเค้าต้องใช้ BI
o กระบวนการในการวางแผนการใช้ BI ในองค์กร
o หลักเกณฑ์การเลือกใช้ provider
o ปัญหา และอุปสรรคที่พบ ในการใช้ BI ในองค์กร
o ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ BI ทั้งด้าน firmware และด้านลูกค้า
- อาจใช้ balance score card เป็นตัวประเมิน BI

Group 9 : QR code
- ในการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์นั้น ควรใช้คำถามปลายเปิด ไม่ควรใช้คำถามชี้นำ
- ควรสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราต้องการศึกษา เช่น ผู้บริหาร, ผู้ดูแลระบบ หรือลูกค้า และควรให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งด้านบวกและด้านลบ
- ควรมีการอธิบายถึง ขั้นตอน กระบวนการ ในการ implement QR code
Group 10 : Data mining
- ข้อมูลที่จะเก็บและศึกษา ควรเป็นข้อมูลเชิงลึก ที่สัมภาษณ์มาจากบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรเป็นข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยอยู่ทั่วไป
- ทางกลุ่มควรกลับไปพิจารณาว่าจะเปลี่ยนหัวข้อ (เนื่องจากเก็บข้อมูลค่อนข้างยาก เป็นข้อมูลเชิงลึกที่บริษัทอาจไม่เปิดเผย) หรือจะศึกษาต่อ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ ควรเป็นข้อมูลเชิงลึก จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License