E-Learning

E-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น

ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า e-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ e-Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ และที่สำคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถนำเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)

คำว่า e-Learning นั้นมีคำที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายคำเช่น Distance Learning (การเรียนทางไกล) Computer based training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า CBT) online learning (การเรียนทางอินเตอร์เนต) เป็นต้น ดังนั้น สรุปได้ว่า ความหมายของ e-Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ได้
อ้างอิง : http://gu-ruschool.blogspot.com/2012/07/e-learning.html

flickr:8742954179

E-learning At Nida

วัตถุประสงค์
• เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
• ดึงดูดนักศึกษาผ่านทางหลักสูตร Online
• ปริญญา ที่มีการจัดหลักสูตรแบบ Online

สำหรับจุดประสงค์หลักของ E-learning ที่นิด้านั้น มีเพื่อเป็นส่วนเสริมในห้องเรียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ในการนำเสนอสรุปบทเรียนที่ถูกสอนในห้องเรียนปกติสำหรับนักเรียนในการทบทวนก่อนสอบ นอกจากนี้ ยังเป็นผลดีสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน โดยเนื้อหาจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ flash ซึ่งจะถูกรวมเข้ากับ Slide และเสียงของอาจารย์ นอกจากนี้ อาจารย์สามารถใช้ระบบ E-Learning ในการสื่อสารกับนักเรียน มอบหมายงาน รวมถึงให้ความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน (ดร. ประดิษฐ์ ได้กล่าวไว้)

แต่การทำ E-learning ที่นิด้ายังคงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากยังคงมีการต่อต้านจากบุคลากรบ้างส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการทำระบบนี้ ปัญหาที่เกิดขึ่น เช่น มีต้นทุนการทะระบบค่อนข้างสูง ผู้ใช้งานเชื่อว่า E-Learning จะเปลี่ยนระบบการเรียนและการสอน อาจทำให้เกิดการต่อต้านในการเข้าใช้ระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการล้มเหลวในการใช้ E-learning ทั้งยังมีข้อจำกัดของเรื่องเวลาและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อีด้วย

ข้อดีของการเรียนแบบออนไลน์
1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
2. ไม่จํากัดด้านเวลาและสถานที่ในการศึกษา
3. สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบขยายวงกว้าง
4. ผู้เรียนบริหารเวลาของตนโดยอิสระ
5. ผู้สอนสามารถจัดลักษณะการสอนได้หลากหลายโดยเฉพาะภาคการมีส่วนร่วม ในชั้นเรียนซึ่งเป็นลักษณะหลักของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อเสียของการเรียนแบบออนไลน์
1. ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน
2. ไม่สามารถสื่อความรู้สึกอารมณ์การเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
3. ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทั้งด้านอุปกรณ์และทักษะการใช้งาน
4. ผู้เรียนบางคนอาจมีปัญหาหากมีข้อจํากัดด้านความสามารถในการเรียนรู้

จุดแข็ง
- ประหยัดต้นทุนทางด้านเวลาและการขนส่ง
- มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ในระยะยาวเป็นการลดต้นทุนทางด้านการเรียนการสอน
- อาจารย์มีเวลาในการทำวิจัย และการทำอย่างอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในฐานะผู้สอนมากขึ้น

จุดอ่อน

นักศึกษาขาดการจัดการทางด้านทักษะในเรื่องของระเบียบวินัย ขาดทักษะการค้นหาข้อมูล ขาดทักษะทางด้านภาษา

ปัจจัยที่ทำให้การทำระบบ E-learning ประสบความสำเร็จ

- อาจารย์ ต้องให้ความร่วมมือในการจัดทำระบบ แม้ว่าในช่วงแรกของการเปลี่ยนอาจจะถูกต่อต้านอยู่บ้าง แต่ถ้ามองลึกๆแล้วการทำ E-learning มีประโยชน์ต่อทั้งอาจารย์เองและนักศึกษาด้วย
- นักศึกษา ต้องมั่นเข้าทำการศึกษาหาความรู้ผ่าน E-learning และอาจให้ข้อตชมเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต
- ทรัพยากรของNIDA ต้องมีความพร้อมในการใช้งานเสมอ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการเข้าใช้งานของทั้งอาจารย์ นักศึกษา และบุคลกรของนิด้าเอง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License