Introduction To Management Information Systems

Management Information Systems (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) หรือ MIS

คือ ระบบบริหารที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศจากภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งที่คาดว่าจะเป็นอนาคต นอกจากนี้ระบบ MIS จะต้องให้สารสนเทศภายในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

flickr:8412399653

คุณสมบัติของระบบเอ็มไอเอส ลักษณะระบบของ MIS ที่ดีสามารถสรุปได้ ดังนี้
• ระบบ MIS จะสนับสนุนการทำงานของระบบประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล
• ระบบ MIS จะใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร
• ระบบ MIS จะช่วยให้ผู้บรหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงเรียกใช้ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ
• ระบบ MIS จะมีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร
• ระบบ MIS ต้องมีระบบรักษาความลับของข้อมูล และกำจัดการใช้งานของบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

The Three Waves of Change
flickr:8413498954

การเปลี่ยนแปลงโลกเป็น 3 ยุค ดังนี้
1. ยุคแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรม โดยมีระยะเวลาหลายพันปีตั้งแต่กำเนิด Civilization ถึง 300 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจผลักดันด้วยเกษตรกรรมเป็นหลัก การติดต่อสื่อสารยากและใช้ระยะเวลานาน

2. ยุคที่สองเป็นช่วง 200 ปีที่แล้ว เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม เครื่องจักรไอน้ำได้ถือกำเนิดขึ้น มีการนำเครื่องจักรทดแทนแรงงานคน มีการคมนาคมและสาธารณูปโภคที่สะดวกง่ายขึ้น

3. ยุคที่สามคือยุดปัจจุบัน เริ่มจากการเกิด Internet เรียนว่า ยุค The Information age การเข้าถึงข้อมูลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตและการทำงานในปัจจุบัน
Peter Drucker บิดาแห่งการบริหารยุคใหม่ ให้นัยสำคัญว่ารูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไป คนที่จะมีความสำคัญที่สุดต่อองค์กรคือ Knowledge worker ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนสร้างองค์ความรู้ให้องค์กร ในยุคข้อมูลข่าวสาร computer and internet มีส่วนเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง นำไปสู่เศรษฐกิจในยุค Digital Economy
flickr:8413498840

Digital Economy (เศรษฐกิจเชิงดิจิทัล)

flickr:8413599246

หมายถึง การใช้ระบบเว็บเบสบน อินเตอร์เน็ต และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสินค้าหรือบริการสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูป Digital เช่น การขายหนังสือในรูปแบบ e-book, เพลงและภาพยนต์ รวมทั้งสัญลักษณ์และกระบวนการทางธุรกิจก็สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูป digital ได้ เช่น E-ticket หรือบัตร online, การชำระเงิน แต่ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เช่น อุตสาหกรรมเพลงที่ได้รับผลกระทบ คือคนสามารถ download ได้จาก website ดังนั้นการดำเนินธุรกิจควรมีการเปลี่ยนแปลง และอีกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบคือสื่อสิ่งพิมพ์เพราะผู้คนหันมาบริโภคข่าวสาร หรือสิ่งพิมพ์ online

คุณสมบัติและลักษณะเด่นของเศรษฐกิจเชิงดิจิทัลประกอบด้วย
• การติดต่อสื่อสารสามารถทำงานร่วมกันได้จากทุกๆ ที่ในโลก
• ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทีวีไปจนถึงโทรศัพท์ และอุปกรณ์ที่เป็นระบบอนาลอกต่างๆ ถูกรวมเข้าในรูปแบบดิจิทัล
• ทำให้กระบวนการทางธุรกิจมีความรวดเร็วขึ้น
• ตลาดในสถานที่จริงได้ถูกแทนที่ด้วยตลาดบนอินเตอร์เน็ต
• องค์กรจำนวนมากกำลังพยายามเปลี่ยนสถานะตัวเองให้เป็นดิจิตัลเต็มรูปแบบ

Source:
http://th.wikibooks.org/wiki/ ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร
http://wutthichai2536.blogspot.com/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License