ประธาน FCC หวังที่จะให้ทั้ง 50 รัฐในสหรัฐมีกิกะบิตอินเตอร์เน็ตใช้ก่อนปี2015 Y34 023

ประธาน FCC หวังที่จะให้ทั้ง 50 รัฐในสหรัฐมีกิกะบิตอินเตอร์เน็ตใช้ก่อนปี2015 Y34 Alongkorn 023

flickr:8469934637
flickr:8469934539
flickr:8469934495
flickr:8469934435
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License