เรื่อง ครูยุคไอทีกับอนาคตของชาติ by Sirarat_067

‘ครู’ ยุคไอทีกับอนาคตของชาติ

เนื้อหา

178342.jpg

ปาเจราจริยาโหนฺติ คุณุตฺตรานุสาสกา ปญฺญาวุฑฺฒิกเร เต เต ทินฺโนวาเท นมามิหํ
ข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระคุณ ‘ครู’ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ข้าพเจ้าจนเกิดปัญญา นำพาตนเองสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจ เนื่องใน วันครูแห่งชาติ ที่ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 16 มกราคม 2556
จากอดีตสู่ปัจจุบัน ภารกิจหลักของ ‘ครู’ ยังไม่แปรเปลี่ยน นั่นคือการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เด็กน้อยวัยบริสุทธิ์ได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมปัญญา เตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่โลกแห่งการดำรงตนอย่างมั่นคงในอนาคต ทว่า เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป การถ่ายทอดวิชาความรู้ก็ย่อมผันตาม…แล้ว ‘ครู’ ต้องปรับตัวอย่างไรในยุคปัจจุบัน ที่หลายคนเรียกกันว่า ‘ยุคแห่งเทคโนโลยี’
นายอายัติ เอี่ยมบาง ศึกษานิเทศ ชำนาญการพิเศษ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีแนวคิดว่า ครูยุคไอทีควรมีองค์ความรู้วิชาสาขาเฉพาะที่รับผิดชอบ มีเตรียมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี มีความรู้ทั่วไปอย่างกว้างขวางให้สมกับเป็นครูยุคเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว เพราะยุคแห่งเทคโนโลยีมาพร้อมกับเทรนด์เทคโนโลยีที่มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
“อุปกรณ์ไอที เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต จะเป็นตัวช่วยครูในการถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ในยุคที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาให้ฉลาดรู้และอยู่ร่วมกับยุคที่ต้องติดตามกระแสการพัฒนาของเทคโนโลยี ภาคการศึกษาไม่ควรปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปต่อหน้าง่าย ๆ ที่จะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนางานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหา เทคโนโลยีเป็นของวิเศษที่จะมาให้ความช่วยเหลือ เป็นเครื่องมือ เป็นเครื่องทุ่นแรง ในการปฏิบัติงาน สามารถช่วยทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยำ” อาจารย์อายัติ กล่าว อาจารย์อายัติ ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนของการปรับตัวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี คือ โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (ONE TABLET PER CHILD) ที่แจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แทนหนังสือเรียน ซึ่งการใช้แท็บเล็ตสามารถประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อีกหลากหลาย โดยหน้าที่นี้อยู่ที่ครู ที่ต้องใช้เครื่องมือดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สุดท้ายต้องถึงยุคที่ครูต้องพัฒนาเรื่องการใช้แท็บเล็ต
ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ก็ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (UPGRADING TEACHER QUALIFICATION THROUGH THE WHOLE SYSTEM : UTQ) และมีโครงการย่อยอยู่หนึ่งโครงการคือ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ E-TRAINING (การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ONLINE) http://www.utqonline.com ซึ่งมีความพยายาม ความตั้งใจ ที่อยากจะให้ครูได้พัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้ ไม่ต้องเดินทาง เมื่อสมัครแล้ว ระบบจะทำการจ่ายหลักสูตรให้โดยอัตโนมัติ มีทั้งหลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงานและหลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป รายวิชาเฉพาะครูสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ โครงการนี้ครูต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพัฒนาตนเอง
จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างทั้งสองรายการ เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งแท้จริงแล้ว นี่คือ วิถีชีวิตของอาชีพครูในปัจจุบันที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนให้อนาคตของชาติก้าวทันโลกไอที!

วิเคราะห์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีหรือไอทีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะในการทำงานหรือในการศึกษา ดังนั้นเทคโนโลยีหรือไอทีจึงมีความสำคัญมาก และจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องตามให้ทันกับเทคโนโลยีหรือไอทีใหม่ๆที่นับวันจะมีการพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการศึกษาเล่าเรียนของเด็กในยุคปัจจุบัน หรือที่เรียกกันว่า “ยุคไอที” ซึ่งยุคนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันสังคมไทยเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใช้เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่ต้องพัฒนาระบบการศึกษาใหม่ ทำให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ มีคุณธรรมให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถพึ่งตนเองได้ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน อย่างเช่นในปัจจุบัน ในสถานศึกษาแทบทุกแห่ง อาจารย์ผู้สอนได้มีการให้นักศึกษาส่งรายงานหรือการบ้านผ่านทาง website หรือมีการอับเดทข้อมูลข่าวสารการศึกษาผ่านทาง social network หรือ facebook ซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวาง ในหมู่นักศึกษา จากตารางสถิติด้านล่างจะเห็นได้ว่าอายุเฉลี่ยของผู้ใช้ facebook จะอยู่ในช่วงวัยนักศึกษาหรือผู้ทำงานเป็นส่วนใหญ่

Facebook-trip-256_thumb.jpgfacebook-login.jpg

เฟซบุ๊กเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และเป็นห่วงโซ่การศึกษาขนาดใหญ่ที่ทรงประสิทธิภาพในการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ซึ่งครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา ตลอดวันละ24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน ฉะนั้น ผู้บริหารการศึกษาจึงควรกำหนดแนวปฏิบัติในการใช้เฟซบุ๊กอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการใช้เฟซบุ๊กไปในทางที่ผิดหรือด้านการก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สถานศึกษา ยิ่งกว่านั้น ผู้บริหารการศึกษาจำเป็นต้องพัฒนานโยบายการใช้เฟซบุ๊กที่มีอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ต่อมาคือ การเรียนแบบ e-learning หรือการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง E-learning เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถทำให้ เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน หรือในโรงเรียนเท่านั้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสามารถ ในการเรียนรู้ เป็นรายบุคคลและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตอบสนองคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพัฒนาทักษะการคิด สืบค้นของผู้เรียน

e-learn_map.jpg

การเรียนการสอน E-learning เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันที่ครูผู้สอนควรได้ศึกษาไว้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีความจำเป็นมากนักด้วยเหตุผลหลายๆ ประการ แต่ในอนาคตจะมีความสำคัญและจำเป็นมาก การศึกษาไว้ก่อนจะทำให้ครูเป็นคนที่ "ไม่ตกยุค" ซึ่งถ้าเราไม่สนใจว่าจะเป็นคน "ร่วมสมัย" หรือไม่ก็ตามก็ไม่เป็นไร แต่นักเรียนของเราไม่ควรที่จะเป็นคน "ตกยุค" เหมือนกับเรา เขาควรที่จะได้รับการจัดการศึกษาในทุกรูปแบบ เพื่อนำไปใช้ในอนาคตข้างหน้าของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ครูเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น….

สรุป

ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาเพื่อให้รู้เท่าทันโลกในยุคข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคัม ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จะเห็นว่านโยบายการศึกษาของแต่ละประเทศได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยตลอด ดังนั้นครูมีหน้าที่สำคัญ คือ การเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ด้วยการสั่งสอน ฝึกฝน อบรมให้ผู้เรียนได้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงในการเรียนการสอนได้ทันต่อโลก ครูที่ดี จำเป็นที่จะต้องมีความตั้งใจพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณภาพ มีความสามารถ เหมาะกับเป็นครูยุคใหม่ หรือยุคไอที

แหล่งที่มาของข้อมูล

http://www.dailynews.co.th/article/440/178342
http://facebook.maahalai.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4/164/
http://www.reocities.com/kttpud/comment.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License