Forget the Internet of Things : Here Comes the ‘Internet of Cars’
internetofcars_rosspatton-wiredopinion.gif

สิ่งที่กำลังจะเกิดชึ้นกับ Internet of Cars …
  • กลุ่มคนสามารถใช้รถร่วมกันได้ ทำให้สามารถเลือกใช้รถได้เหมาะกับกิจกรรม
  • กลุ่มคนสามารถใช้รถร่วมกันได้ ทำให้สามารถเลือกใช้รถได้เหมาะกับกิจกรรม
  • ความปลอดภัยในการขับขี่ จากข้อมูลแสดงพฤติกรรมการขับขี่ของรถโดยรอบ ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุลง
  • มืข้อมูลแสดงเส้นทางจราจร เพื่อหลีกเลื่ยงปัญหาการจราจร เช่น รถติด อุบัติเหตุ
  • รถยนต์สามารถไปยังสถานที่ต่างๆได้เอง โดยเราไม่ต้องเสียเวลาติดกับมัน
  • ประกันภัยสำหรับผู้ที่ขับขี่รถยนต์เองจะสูงขึ้น ต่างจากประกันภัยของผู้ที่ใช้รถยนต์ขับเคลื่อนเองได้
  • รัฐบาลสามารถดูมลพิษจากรถแต่ละคัน เพื่อเรียกเก็บภาษีหรือค่าผ่านทางตามการใช้งาน

สิ่งเหล่านี้ไม่ไกลความเป็นจริงเกินไป คาดว่าปี 2016 ผู้ซื้อรถยนต์ส่วนใหญ่ในตลาดหลักอย่าง U.S. และ Western Europe จะคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลจาก web ของรถยนต์เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อ แต่สำหรับกลุ่มรถยนต์ Premium Brand จะเกิดขึ้นในปี 2014 ซึ่งเร็วกว่า

ยุคของ Smart Mobility กำลังจะเปลี่ยนทุกสิ่ง
Connected Vehicles เป็นรถที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธุรกิจ บุคคล องค์กร สาธารณูปโภค และสิ่งต่างๆรวมถึงรถยนต์คันอื่นๆ กลายเป็นยานพาหนะที่สามารถตัดสินใจเองได้
สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในยุคที่ทุกอย่างเป็น digital และ smartphones สามารถทำได้ทุกอย่าง ผู้บริโภคจึงมีความคาดหวังในการเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่ รวมถึงในรถยนต์ด้วย
เทคโนโลยีนี้ทำให้เกิดรูปแบบการเดินทางใหม่ เช่น การใช้รถยนต์ร่วมกันจากจุดต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้น เพราะผู้ใช้รถยนต์โดยเฉพาะวัยรุ่นไม่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ เหมือนอย่างคนรุ่นก่อนๆ
Connected Vehicles ยังนำมาซึ่งเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และทำให้เกิดประโยชน์ เช่น ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การจราจรคล่องตัว มลพิษลดลง
นอกจากนี้ Connected Vehicles ยังทำให้ธุรกิจรถยนต์ขยายตัว รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น IT , Media , Electronics

แล้วอะไรคือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ?
จากข้อมูลสำรวจผู้ขับขี่ทั่ว U.S. พบว่า ความพึงพอใจในคุณสมบัติต่างๆของ Connected Vehicles เกือบครึ่ง(46%) ให้ความสนใจใน Application ที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างรถยนต์กับโทรศัพท์มือถือ เช่น เลือกเส้นทางที่รถติดน้อยที่สุดหรือไม่มีอุบัติเหตุ หาที่จอดรถที่ว่าง แสดงสถานที่สำคัญในบริเวณนั้นๆ อีก 40% ต้องการให้มีการแจ้งเตือนในส่วนของการซ่อมแซม และมากกว่า 1 ใน 3 ต้องการรยนต์ที่ขับเคลื่อนเองได้ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมด้านยานยนต์ใหม่นี้
จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นยุค digital ทำให้ผู้คนมองหาทางเลือกใหม่ๆที่สะดวก ประหยัด และปลอดภัยขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้ผู้คนเลือกที่จะจ่ายค่า Internet เพิ่มขึ้น แลกกับค่าน้ำมันและเวลา
อย่างไรก็ตาม Connected Vehicles จะต้องมี Application ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้การสั่งงานแม่นยำ จึงควรพัฒนาระบบสื่อสารของรถยนต์กับ Application ให้มีเสถียรภาพ
หากพัฒนาได้ตามนี้ ผู้เขียนพยากรณ์ไว้ว่า ปี 2016 จะมี Connected Vehicles ออกจำหน่ายสู่ตลาด

วิเคราะห์ข่าว (SWOT Analysis)
Strength : Internet of Cars จะก่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการเดินทาง และประโยชน์ต่างๆต่อชุมชนและผู้คนในสังคม ทำให้การจราจรคล่องตัวและมลภาวะทางอากาศลดลงเนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่ลดลงจากการใช้รถยนต์ร่วมกัน และความปลอดภัยบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนเองของรถยนต์ โดยรวมแล้วจะทำให้ค่าใช้จ่ายทางพลังงานของสังคมลดลง
Weakness : การพัฒนา Internet of Cars จะทำให้ข้อมูลในการรับส่งมีจำนวนมากขึ้นอย่างมาก ซึ่งต้องอาศัยอุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิคส์ต่างๆมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นเสถียรภาพของอุปกรณ์หรือระบบจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยในนระบบการขับเคลื่อนเองของรถยนต์ ในด้านการใช้รถยนต์ร่วมกันก็อาจเกิดปัญหาทางอาชญากรรมได้เนื่องจากไม่มีเจ้าของที่แน่นอน ซึ่งความเข้มงวดในการควบคุมทางกฎหมายจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี
Opportunity : Internet of Cars จะทำให้เกิดการรวมตัวของเทคโนโลยีในรถยนต์มากขึ้น ความสามารถที่เพิ่มสูงขึ้นของรถยนต์นี้ จะเป็นโอกาสสำหรับ Supplier ในธุรกิจ IT, Media, Electronics ในการพัฒนาและขยายงาน
Threat : เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์มีความจำเป็นต้องปรับตัวและลงทุนอย่างมากในด้านเทคโนโลยีเพื่อความอยู่รอดในการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต


ที่มา : http://www.wired.com/opinion/2013/01/forget-the-internet-of-things-here-comes-the-internet-of-cars/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License