ทรูเพิ่ม Core Data Network อัปนครนายกสู่ Smart Province

ทรูร่วมพัฒนานครนายกขึ้นสู่จังหวัดอัจฉริยะด้วยการเพิ่ม Core Data Network ขนาด 1.2 Gbpsเข้าสู่ศาลากลางจังหวัด นำเสนอเทคโนโลยี DOCSIS 3.0 ที่สามารถให้บริการแบบ Triple Play เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการด้วยไอทียุคใหม่ พร้อมร่วมมือพัฒนาโซลูชันและแอปพลิเคชันต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของจังหวัดได้ความต้องการ ด้านนครนายกเตรียมต่อยอดลงสู่อบต.และสหกรณ์จังหวัดเพื่อเชื่อมทุกอย่างเข้าถึงกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพิ่มโอกาสทางการขายสินค้าชาวบ้านไปสู่ตลาดโลก
นายธิติฏฐ์นันทพัฒน์สิริ ผู้อำนวยการบริหารกลุ่ม สายงานธุรกิจภาครัฐ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรูได้เตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายการสื่อสารเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้จังหวัดนครนายกเป็นต้นแบบ “จังหวัดอัจฉริยะ” หรือ “Smart Province” ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยจะขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ทั้งโครงข่าย 3G+ ทรูมูฟเอช ที่ปัจจุบันครอบคลุมถึง 90% ของประชากรในจังหวัดนครนายก รวมไปถึงการต่อเชื่อม Core Data Network ขนาด 1.2 Gbpsเข้าสู่ศาลากลางจังหวัด เพื่อให้สามารถให้บริการในด้านต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการ โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคมนี้
การขยายระบบโครงข่ายไฟเบอร์หลักเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดังกล่าว จะใช้เทคโนโลยี DOCSIS 3.0 ที่สามารถให้บริการแบบ Triple Play (อินเทอร์เน็ตทีวี และโทรศัพท์) ที่จะสามารถสร้างบริการและช่วยทำให้การทำงานต่างๆ ของหน่วยงานราชการมีความรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น
จึงขึ้นอยู่กับว่าทางจังหวัดจะนำอะไรเข้ามาเชื่อมต่อ นอกจากนี้ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านการวางเน็ตเวิร์ก 3G ไฟเบอร์ การให้บริการไฮสปีดอินเทอร์เน็ต และความความเชี่ยวชาญในการทำคอนเทนต์ที่มีอยู่ จะทำให้ทรูสามารถร่วมกับจังหวัดนครนายกในการพัฒนาโซลูชันและแอปพลิเคชันต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของจังหวัดได้เป็นอย่างดี
“ทรูมีประสบการณ์เรื่องการพัฒนาโซลูชัน และแอปพลิเคชันต่างๆ ที่จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วจังหวัด เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ที่มีการใช้งานอยู่แพร่หลายในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ปรับรูปแบบการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นของสหกรณ์ชุมชนผ่านช่องทางการตลาดยุคใหม่ให้สินค้าพื้นบ้านสามารถก้าวขึ้นสู่สากลโดยที่ไม่ต้องมีการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่”
นายธิติฏฐ์กล่าวต่อว่า ทรูจะเข้ามาเติมเต็มโซลูชันทำให้การทำงานของจังหวัดมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การประชุมทางไกลผ่านเว็บไซต์ สร้างช่องทางใหม่ให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีการจัดจำหน่ายที่ทันสมัย ในส่วนของทรูปลูกปัญญา ทรูจะทำให้ทุกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสมีโอกาสเท่ากับในเมืองด้วยการมอบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ผ่านโครงการทรูปลูกปัญญา และส่งมอบชุดอุปกรณ์ 3G+ เพื่อโรงเรียนและชุมชนในจังหวัดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการใช้งานด้านสาธารณสุขชุมชน
“มั่นใจว่าความตั้งใจของกลุ่มทรูที่จะร่วมมือกับจังหวัดครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดนครนายกให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการเป็นจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบได้อย่างแน่นอน”
ด้าน ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า การนำไอซีทีเข้ามาบริหารจัดการจะช่วยให้จังหวัดนครนายกมีการบริหารงานที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงมีคุณภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างการเติบโตให้เกิดการแข่งขันรองรับการเปิดประเทศโดยเฉพาะการเข้าสู่เออีซี นอกจากนี้ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ช่วยให้สินค้าของแต่ละหมู่บ้านนำเสนอออกไปสู่ชาวโลกได้ดีขึ้น สร้างโอกาสในการให้ความรู้และการศึกษาที่ต้องกระจายไปสู่สังคม ส่งผลให้เศรษฐกิจรายได้ของจังหวัดดีขึ้น
“เราต้องการเชื่อมโยงทุกภาคเข้าหากันด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล โทรศัพท์ แท็บเล็ตของนักเรียน การใช้งานติดต่อสื่อสาร การประชุมถึงกัน การะประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์รีสอร์ท เพื่อเปิดช่องทางสู่ตลาดโลกได้ ทรู เป็นบริษัทหนึ่งที่สนับสนุนในเรื่องนี้”
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกล่าวอีกว่า เครือข่ายที่จะทำการติดตั้งนี้ทางจังหวัดจะขยายการติดตั้งเพิ่มเติมไปยังยังเทศบาล อบต.ทุกแห่ง เพื่อใช้งานในเรื่องของระบบหนังสือราชการ การประชุมร่วมกัน การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เกษตร ทำได้ง่ายและประสานกันดีขึ้น ในขณะเดียวกัน อบต.เองก็จะติดตั้งฟรีไว-ไฟให้ประชาชนได้ใช้ ในส่วนของสหกรณ์ต้องมีการเชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่าย ใช้ระบบไอทีเป็นตัวตรวจเช็คว่ามีสินค้าใดขาดหรือต้องการสินค้าใด นอกจากนี้ยังร่วมมือกับไปรษณีย์ ตลาดกลาง เพื่อเป็นการสั่งซื้อและกระจายสินค้า
“ด้วยศักยภาพของจังหวัดนครนายกทั้งความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ ความพร้อมด้านสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว การเกษตร จังหวัดนครนายกจึงได้รับพิจารณาให้เป็นจังหวัดต้นแบบ 'จังหวัดอัจฉริยะ' ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดการร่วมมือกับกลุ่ม ทรู ผู้ให้บริการการสื่อสารครบวงจรจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนงานให้เดินไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง สร้างระบบเศรษฐกิจจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งสร้างความยั่งยืนให้แก่จังหวัดได้เป็นอย่างดี”

บทวิเคราะห์
อ่านดูผิวเผินแล้วจะให้ความรู้สึกว่า บริษัททรูได้เข้ามาช่วยตอบสนองนโยบายจากการที่จังหวัดนครนายกได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่อง "Smart Province" หรือจังหวัดอัจฉริยะเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยบริหารจัดการจังหวัดให้มีคุณภาพดีขึ้นนั่นเองแต่ถ้าลองกลับมาคิดทบทวนดูว่า เหตุผลใดที่ ทรู จะยอมลงทุนกับโครงสร้างเครือข่าย (infrastructure)มากถึงขนาดนี้เพื่อจังหวัดๆเดียว
การเดินเกมครั้งนี้ของทรูอาจจะเป็นการเดินเกมที่สอดคล้องและเอื้อประโยชน์จากการที่นโยบายสนับสนุนจังหวัดนครนายกด้าน IT อย่างชาญฉลาดเกมนึงนั่นเอง เราลองมากระจายดูผลกระทบที่มีต่อภาคธุรกิจต่างๆเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
ผลกระทบที่มีต่อจังหวัด
ถึงแม้โครงการที่ผู้ว่านครนายกได้ตั้งเป้าไว้นั้นจะพัฒนาระบบเดิมๆ เช่น ราชการที่ใช้เวลานานและเอกสารที่ยากต่อการจัดการให้เร็วขึ้น ฟรีไว-ไฟให้ประชาชนได้ใช้ ระบบเครือข่ายสหกรณ์ ไปรษณีย์ ตลาดกลาง. จุดที่เป็นผลพลอยได้จากการเข้ามาจัดการระบบนี้ให้จังหวัด ได้หมายถึงการขยายบริการของทรูเองเข้ามาให้จังหวัดนี้ด้วยเช่นกัน
จึงไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมต้องเป็นทรู อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่า ไม่มีผู้ให้บริการเจ้าไหน จะได้รับผลประโยชน์จากนโบายนี้มากเท่าทรูเพราะทรูนั้น มีบริการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเยอะที่สุดในประเทศไทย เมื่อเทียบกับคู่แข่งเจ้าอื่นๆ
มุมมองทางการตลาด
ลองมาวิเคราะห์จากการที่มี core network เข้ามาในจังหวัดนี้ จะเกิดผลดีอย่างไรในเชิงธุรกิจ การที่มีไฟเบอร์เข้ามาถึงใจกลางจังหวัดนั้น เป็นการลงทุนมหาศาล ซึ่งนอกจากตัวรัฐเอง TOT/CAT แล้วนั้น กลุ่มอื่นจะต้องวิเคราะห์อย่างหนักว่า จะคุ้มหรือไม่กับการลงทุนครั้งนี้ ฐานลูกค้าจะต้องมีเยอะเพียงพอซึ่งจะต้องคำนวนออกมาได้ว่าจะคุ้มทุนในเวลากี่ปี เพราะฉะนั้น เราจะไม่ค่อยเห็น true เดินระบบเครือข่ายไปที่จังหวัดอื่น
แต่ถ้ารัฐเป็นคนออกเงินล่ะ? การที่เดิน core network เข้าไปนั้นหมายถึงการมี link ขนาดใหญ่ซึ่งแน่นอนว่ารัฐเองไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้น การราชการทั้งหมดอาจจะใช้การส่ง/รับ ข้องมูลได้ไม่ถึง 30% เลยด้วยซ้ำ เพราะข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลตัวหนังสือ (Text) ภาพเป็นส่วนน้อย (picture) และภาพเคลื่อนไหว(Video conference)ซึ่งเป็นสัดส่วนที่อาจจะน้องที่สุดเลยก็ว่าได้ แล้วที่เหลือใช้ทำอะไร ถ้าย้อยกลับไปอ่านจะเห็นทรูใช้คำว่า triple play ซึ่งจะแตกออกมาเป็น3ผลลัพท์ 1. data 2.voice 3.Video นั่นเอง ไม่มีเจ้าไหนที่ให้บริการทั้งข้อมูลอินเตอร์เนต(data) บริการโทรศัพท์(Voice) และ รายการทีวี(Video) แบบทรูอีกแล้ว
ทำไมต้องDOCSIS
DOCSIS คือสแตนดาดของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ผู้ให้บริการเคเบิลทีวีสามารถให้บริการอินเตอร์เนตได้โดยใช้ระบบเคเบิลทีวีเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ใยจังหวัดนครนายก ก็จะสามารถรับชม true vision ใช้ true internet และใช้เครือข่ายโทรศัพท์หรือไวไฟกับ TRUE ได้พร้อมๆกันอย่างสะดวกสบาย(กับตัวบริษัท)
เมื่อเอาทุกอย่างมารวมกัน ผลตอบแทนและประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมจากการเดินระบบเข้าไปในจังหวัดนครนายกครั้งนี้ อาจจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อทั้งจังหวัดและทรูเองอย่างมาก โดยที่ทางจังหวัดก็จะได้เทคโนโลยีcore network ที่จังหวัดอื่นไม่มี(โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองท่องเทียว โอกาสที่ผู้ให้บริการจะเข้าไปเป็นเรื่องที่ยากมาก) ซึ่งแน่นอนว่า ในมือของผู้ว่าคนนี้ที่เคยสร้างชื่อกับระบบทะเบียน 13 หลักมาแล้วนั้นจะทำให้จังหวัดพัฒนาขึ้นมากอย่างแน่นอน ในขณะที่ทรู จะสามารถเข้าถึงจังหวัดที่โดยปกติพึ่งพาแต่จานดาวเทียมสำหรับดูรายการจากทรู และบริการอินเตอร์เนตความเร็วปานกลาง เป็นการให้เคเบิลวิ่งเข้าถึงบ้านโดยให้บริการลูกค้าครบทั้ง 3 อย่าง(data/voice/video)สืบเน่องจากนโยบายนี้เช่นกัน
แหล่งที่มา
http://www.bcoms.net/news/detail.asp?id=12493

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License