Like Follow

Q : จำนวน Fanpage , Follow , View มีผลโดยตรงต่อยอดขายของ บริษัทหรือไม่อย่างไร

A: จำนวนสมาชิกผู้ติดตามถือว่ามีผลโดยตรง เนื่องจากยิ่งจำนวนแฟนเพจ หรือผู้ติดตามที่เพิ่มมากขึ้น นั่นคือหมายถึง “โอกาสหรือการรับรู้”ที่มีต่อสินค้า หรือบริการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์เอง รวมทั้ง การโฆษณาของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วย เนื่องจากมีผู้ทดลอง หรือผู้ใช้พร้อมที่จะเผยแพร่และบอกต่อถึงประสบการณ์ของตนเองที่มีต่อผลิตภัณฑ์ และ เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถ้าสินค้าหรือบริษัทนั้นดีจริง ดำเนินธุรกิจในแง่ที่ดีจริง สมาชิกแฟนเพจและผู้ติดตามจำนวนมากเหล่านั้นก็พร้อมเป็นกระบอกเสียงช่วยบอกต่อสิ่งดีๆเหล่านั้นให้กับเพื่อนฝูงหรือคนรอบตัวให้ได้รับรู้ ทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นได้ แต่กลับกัน ถ้าสินค้านั้นไม่ดีจริงตามที่โฆษณา หรือบริษัทดำเนินธุรกิจในด้านไม่ดี เอาเปรียบลูกค้า หรือหลอกลวง กลุ่มคนเหล่านั้นก็พร้อมที่จะประนามบอกต่อ ซึ่งก็อาจทำให้ผู้ที่ไม่เคยใช้ แต่มีความคิดที่จะทดลองใช้ ปฎิเสธผลิตภัณฑ์และทำการบอกต่อๆกันไปอีกทั้งที่ยังไม่เคยใช้ได้เช่นกัน ดังนั้นทางกลุ่มผู้จัดทำScribe book จึงมีความเห็นว่าจำนวนแฟนเพจ หรือผู้ติดตาม มีผลโดยตรงต่อยอดขายแน่นอน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License