ITC E-CHOUPAL : Corporate Social Responsibility in Rural India

ITC E-CHOUPAL : Corporate Social Responsibility in Rural India

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ E Choupal

การนำ IT เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาของชาวนา มี 4 เรื่องหลักๆได้แก่
1. Commerce จะช่วยให้ชาวนาสามารถประกาศซื้อขายสินค้าได้เอง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเช่น การทำ ebay ให้กับชาวนา, cell bazaar ช่วยให้ชาวนาขายสินค้าผ่านทาง sms และ website ได้,โครงการรักบ้านเกิด
2. Communication เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆของชาวนา
3. Content มีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อชาวนา เช่น การเลือกเมล็ดพันธุ์ , เรื่องของสภาพอากาศ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อพัฒนาผลผลิตของชาวนา
4. Community เพื่อสร้างกลุ่มชุมชนให้กับชาวนา เพื่อให้เกิดความสามารถในการต่อรองของชาวนา

flickr:8493534021

The E – Choupal

เป็นโครงการของบริษัท ITC ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกร จึงได้ทำการสร้างโครงการ The E- Choupalขึ้นมาความเป็นมาของบริษัท ITC นี้ได้มีการประกอบธุรกิจหลายอย่างด้วยกันเช่น โรงแรม ,อุปกรณ์ไอที,สินค้าการเกษตรต่างๆ ปํญหาของชาวนาคือการเสียเวลาในการขายสินค้าทางการเกษตรในตลาดกลางเป็นเวลานาน และเสียเปรียบจากพ่อค้าคนกลางในระหว่างขั้นตอนการประมูลราคาซึ่งอาจถูกกดราคาสินค้าได้ และขั้นตอนนี้จะเกิดการเสียเวลาอย่างมาก ในส่วนของ E-Choupal นั้นคือ เป็นสถานที่ที่คนในหมู่บ้านได้มารวมตัวกัน เพื่อที่จะประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวิถีเกษตรกรในชนบทของอินเดีย และได้มีการติดตั้งระบบของคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าลิงค์กับระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าโดยลดคนกลางในการขายสินค้า ซึ่งจะมีข้อมูลของสินค้า ทั้งด้านราคา และ คุณภาพสินค้า และความรู้อื่นๆที่จำเป็นของเกษตรกรที่ควรทราบ เช่นเทคนิคการเพาะปลูก เทคนิคการเลือกเมล็ดพันธุ์ ข้อมูลการพยากรณ์ดินฟ้า อากาศ ซึ่งจะสามารถวางแผนการเพาะปลูกของชาวนาได้
The Sanchalak คือคนกลางที่สามารถให้ข้อมูลกับเกษตรกรได้ ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกษตรกรต้องการทราบ ทั้งในเรื่องข้อมูลราคา ข้อมูลของการเพาะปลูก รายได้ของ Sanchalak มาจากการที่เกษตรกรไม่นำข้าวไปขายที่ Mandisและนำมาขายที่ ICT แทน ฉะนั้นรายได้ของ Sanchalak ก็คือค่านายหน้านั่นเอง
ในกรณีของ The E-Choupalนั้นแตกต่างกันที่ก่อนที่ชาวนาจะนำข้าวไปขายที่ Mandis ชาวนาจะทราบราคาขายของสินค้าก่อนทำให้สามารถตัดสินใจว่าจะนำสินค้าไปขายที่ Mandisดีหรือไม่ ข้อดีของการที่ชาวนาขายสินค้ากับ The E-Choupal สามารถช่วยในเรื่องของการลดระยะเวลา , ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆได้เช่น ค่าแรงในการขนส่ง ค่าน้ำมัน ,ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้กับนายหน้าด้วย
The IBD Processing Centre (Choupal Saagars)
Choupal Saagars มีลักษณะคล้ายกับ Hariyali Outlets ซึ่งจะเสมือนเป็นแหล่งรวมสินค้าต่างๆที่มีความสำคัญต่อชาวนารวมไว้ในที่แห่งเดียวกันอีกด้วย

ข้อดีของระบบ ICT HUB
1.มีระบบชั่งตวงวัดที่มีมาตราฐาน และ แสดงราคาสินค้าตรงกับที่เสนอไว้ด้วย
2.มีห้อง Lab และเครื่องมือที่ทันสมัยด้วย
3.มีการจ่ายเงินที่ตรงต่อเวลา ซึ่งแตกต่างจากที่ Mandi และชาวนายังได้รับค่าขนส่งอีกด้วย
4.เกษตรกรสามารถที่จะสั่งซื้อปุ๋ย และ เมล็ดพันธุ์ ได้จากที่นี่
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ
คือ มีการดำเนินการที่ซื่อสัตย์ และชาวนา สามารถใช้ข้อมูลจากองค์กรได้ฟรี โดยไม่จำเป็นต้องขายสินค้าให้กับทาง ICT ก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของชาวนา ซึ่งระบบนี้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเกษตรกรของอินเดียมากขึ้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License