Proposal Group1-7

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ให้แต่ละกลุ่ม
กลุ่มที่ 1
- อะไรคือกระบวนการที่ปตท.implement ระบบ ERP และมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง
- การนำ ERP ไปใช้นั้น นำไปใช้ในกระบวนการไหนบ้าง และมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนขององค์กรบ้าง
- อะไรคือตัวชี้วัดต่อองค์ของเค้าที่นำ ERP เข้าไปใช้ และอยากให้ศึกษาว่าทำไมจึงเลือกระบบต่างๆเข้าไปใช้
- และองค์กรได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบใดบ้างในการใช้ระบบใหม่ เช่น ระบบการทำงานในองค์กร ,พนักงาน
- หลังจากที่นำระบบมาใช้ ทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นด้วยหรือเปล่า อาจวัดด้วย Balance score
Card มาวัดความสำเร็จของการใช้ ระบบ ERP
-ทำ Lesson learn จากการศึกษาการนำ EPR มาใช้ และสามารถนำไปปรับใช้กับบริษัทอื่นๆ ได้และควรลงลึกในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันด้วย มีกรณีวิจัยอื่นๆที่มีการศึกษาในเรื่องนี้หรือเปล่า
-อยากให้เก็บกลุ่มตัวอย่างที่ชัดเจน มีการสัมภาษณ์ใครบ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาจต้องมีการทำ survey และกลุ่มคนที่สัมภาษณ์ควรเลือก และ ออกแบบสัมภาษณ์ในกลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจ
กลุ่มที่ 2
-ควรไปสัมภาษณ์ ดร.กัญทิมา ของTrue
-Project ของ True ปลูกปัญญานั้น มีความแตกต่างอย่างไรกับ โครงการแจก Tablet ของรัฐบาล
-True ได้มีโครงการพัฒนา Applicationอะไรบ้างที่เกี่ยวกับโครงการนี้
- ควรมีการเลือกโรงเรียนที่ทำ survey
-ควรเลือกเปรียบเทียบ โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ว่าเกิดจากอะไร มีปัจจัยใดที่ทำให้สำเร็จ และเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่ไม่ประสบความสำเร็จด้วย
-ควรมีการวัดผลสำเร็จของโครงการด้วย
-ควรสัมภาษณ์Supplier ที่เข้าไปทำการติดตั้งระบบ
-ควรมีการmonitorว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้แตกต่างกันอย่างไร

กลุ่มที่3
-กลุ่มที่ทำการSurvey ควรมีทั้งผู้ให้บริการ และ ผู้ใช้บริการ
-ควรศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
-มีมาตราฐานใดบ้างที่ใช้ในการวัดผล
-มีการแข่งขันในธุรกิจนี้ด้วยอะไรเป็นสำคัญ
-ควรดูในเรื่องของ Market share ทั้งในด้านของ Price , Quality

กลุ่มที่4
-บริษัทที่ทำการศึกษามีการให้บริการของระบบ Cloud ในระดับใด
-ควรคุยกับบริษัท VM ware เพราะมี Market share ในธุรกิจนี้สูง
-ควรปรึกษากับ TA เพราะมีการศึกษากรณีเดียวกับโครงการ R
-ควร Review ว่าแตกต่างจาก Data center อย่างไร
-ธุรกิจใดบ้างที่ใช้บริการ Cloud
-อยากให้มีการวิเคราะห์ในด้าน Cost Benefit ด้วย
-มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างในธุรกิจนี้

กลุ่มที่5
-ควรทำการเก็บข้อมูลจาก Provider ที่ทั้ง 2 บริษัท เลือกใช้
-กระบวนการ RFID ของทั้ง 2 บริษัท มีการใช้เหมือน หรือ แตกต่างกันอย่างไร
-ควรทำการศึกษาว่ามีการใช้ RFID กี่ประเภท
-Cost ของ RFID มีการใช้ในกระบวนการไหนบ้าง
-ควรทำการ Surveyกับพนักงานใน store
-ประเมินความสำเร็จของการนำมาใช้ในทางธุรกิจ

กลุ่มที่6
-ควรศึกษาว่า live streaming มีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนอย่างไร
-และควรมีการศึกษาว่ามีความแตกต่างจากช่องอื่นๆอย่างไร
-ควรศึกษาว่า ระบบ IT มีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการ Trade อย่างไร โดยภาพรวม
-มีการประเมินการใช้งาน และ ปัญหาและ อุปสรรคอย่างไรบ้าง

กลุ่มที่7
-มีธุรกิจใดบ้างที่เลือกใช้ระบบ GPS
-ควรSurveyจากผู้ใช้ระบบ
-เหตุใดบริษัทจึงเลือกใช้ระบบ GPS
-มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างจากการใช้งาน
-กระบวนการในการติดตั้งและใช้งานในแบบไหนบ้าง
-อะไรเป็นจุดที่วัดความสำเร็จ และ จุดคุ้มทุน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License