Role Of Information System

Role of information system

Information system (IS): เป็นกลไกที่จะช่วยให้คนสามารถเก็บรวบรวม (collect),จัดเก็บ (store), จัดระเบียบ (organize), และใช้ข่าวสาร (use information) ทำให้สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นระบบ ง่ายต่อการจัดการ ซึ่งกลไกในการจัดการ IS อาจจะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการด้วยหรือไม่ก็ได้ (แต่หลัก ๆ แล้ว มักจะใช้ computers ช่วย) , IS มีความหมายในเชิงกว้างการจัดการระบบข่าวสาร (IS) สามารถจัดการด้วยระบบมือได้ (manual) แต่ช้าและมีข้อผิดพลาดมาก ถ้าจะใช้ดีก็คือนำคอมฯ เข้ามาช่วย

Information Technologies (IT) : การนำอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย เข้ามา support ในการประมวลผล หรือจัดการกับข่าวสาร (เน้นทางด้านอุปกรณ์) ซึ่ง IT จะเป็นตัวเข้ามาช่วย หรือมา support IS (Tools) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลักคือ Hardware, Software, Data and Network

มุมมองเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ( Information system : IS) แสดงให้เห็นเกี่ยวกับมุมมองของ IS 3 ด้าน
1. ด้านกายภาพ (physical) หมายถึง มุมมองทางด้านการจัดเก็บข่าวสาร (storing information) ว่าคุณจะ
ออกแบบวิธีการจัดเก็บอย่างไร เช่น จัดเก็บข่าวสารหรือข้อมูลของคุณลงใน disks หรือสื่อชนิดอื่น
2. ด้านกระบวนการ (procedure) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่จะประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซึ่ง
ความถูกต้อง มั่นยำ เที่ยงตรง
3. ด้านกฎหรือวิธีการในการเผยแพร่ข่าวสาร (Rules regarding/distribution) คุณต้องแน่ใจว่าได้ส่งมอบ
ข่าวสาร หรือนำเสนอข่าวสารได้ตรงกับบุคคลที่ต้องการจะใช้มัน (เอาไปใช้ได้ถูกคน : ensure it is used by
the right people) ถ้าข่าวสารของคุณถึงแม้ว่าจะดีแค่ไหน แต่นำเสนอผิดคน ข่าวสารนั้นก็จะไม่เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ใช้

Note : อย่ามอง IS เป็นเพียงแค่การประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสาร เท่านั้น
IT Investment สัดส่วนการลงทุนใน IT นั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งต่อการลงทุนทั้งหมดขององค์กร เป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องศึกษาในวิชานี้

IT (Information Technology) IS (Information Systems) ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware, Software, Data and Network โดย เพิ่มองค์กรที่ใช้ คนที่ใช้ โครงสร้างขององค์กร เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล และกระจายข้อมูลภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและเพื่อควบคุมกระบวน การดำเนินงานในองค์กร

Information VS Data
Data คือ ข้อมูลดิบ, ข้อเท็จจริง

Information คือ ข้อมูลที่มีความหมาย อาจเรียกว่าสารสนเทศ ซึ่งเป็นการนำ Data มา ประมวลผลให้มีความหมายเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เช่น ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและ Information ส่วนใหญ่จะอยู่ใน Unit of analysis เช่นค่าเฉลี่ย เป็นต้น

องค์ประกอบของสารสนเทศ

flickr:8412655381

Basic Components

flickr:8413754746

Management Information Systems (MIS)

MIS ต่างกับ Computer science ตรงที่ MIS ใช้ IT เพื่อการบริหาร

บทบาทของ IS ที่มีผลต่อการทำธุรกิจ
• ทำให้กระบวนการทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นลดค่าใช้จ่ายในองค์กร,ลดข้อผิดพลาด โดยใช้ IT แทนคน, share drive, RFID
• ทำให้เกิดสินค้าบริการและ Business model ใหม่ๆ เช่น Smart phone, iPad, Kindle การทำธุรกิจแบบใหม่ เช่น Netflix’s internet เป็นการเปิดให้เช่า DVD ผ่านทาง internet เป็นต้น
• บริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและ supplier (Customer and supplier intimacy) คือการสร้างความสัมพันธ์กับ customer สร้าง supply chain เป็นการเชื่อมโยงบริษัทกับ supplier
• สนับสนุนการตัดสินใจ (Improved decision making) คือการตัดสินใจที่ดีต้องใช้ข้อมูลเพื่อลดความผิดพลาด
• สร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) คือความได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่
• เพื่อความอยู่รอดขององค์กร (Survival) คู่แข่งมี เราก็จำเป็นต้องมีเช่นตู้ ATM, กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในอุตสาหกรรมบังคับใช้

Source :
http://www.no-poor.com/RationalRose/M-IS.htm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License