ICT Cluster

The Development of the ICT Cluster In Thailand

(การพัฒนา ICT Cluster ในประเทศไทย)


zqc11.jpg

ICT ประกอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ทักษะทางเทคนิค เครื่องมือการเขียนโปรแกรม การใช้งานเว็บเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ความเร็วสูง ฯลฯ ที่มีความสามารถในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสร้างคุณค่าของบุคคล องค์กรและระดับประเทศ การแข่งขันระดับประเทศจะเพิ่มมากขึ้นขึ้นอยู่กับ"ความพร้อมทาง เทคโนโลยี" เพราะเทคโนโลยีได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหลายประเทศสามารถยกระดับภาคเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีส่วนทำให้มีการเจริญเติบโตและรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทของ ICT โดยทั่วไปสำหรับการแข่งขันของประเทศจะประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

-ความสามารถที่รัฐบาลให้บริการแก่ภาคประชาชนและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น e –government สามารถใช้นำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งมอบสินค้าและบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูงให้แก่ประชาชน ธุรกิจ พนักงานของรัฐและหน่วยงานภาครัฐโดยเปลี่ยนกระบวนการที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
-การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่ประชาชนและกลุ่มธุรกิจสามารถเปิดใช้งานในการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ICT มีศักยภาพในการลดต้นทุนการทำธุรกรรมโดยการทำให้องค์กรสามารถแลกเปลี่ยน ข้อมูลได้ง่ายและราคาถูกโดยไม่ต้องคำนึงถึงเวลาและสถานที่
-การยกระดับธุรกิจที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และบริการหรือการลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ ซึ่ง ICT ในรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (Product digitization) เช่น e - books เพลง ภาพยนตร์และซอฟต์แวร์
-การสร้างแบบจำลองทางธุรกิจใหม่ ๆ เช่น e - commerce social media mobile application
-การสร้างมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งช่วยยกระดับทักษะแรงงาน ในอดีตที่ผ่านมาครูมักใช้เครื่องมือการสอนที่ล้าสมัยและมีความยากลำบากที่จะเข้าถึงนักเรียน ICT สามารถนำใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (digital) และทักษะการเรียนรู้ผ่านการใช้งานของ e -learning และการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ผลการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เข้าถึง ICT บรรลุผลทางด้านการวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าผู้ที่ไม่มีการเข้าถึง

แม้จะมีการจัดโครงสร้างและความคาดหวังที่สูง แต่วันนี้ผลลัพธ์ ICT Cluster ของประเทศไทยยังไม่เป็นตามที่คาดหวัง เหตุผลสำหรับเรื่องนี้คือ ประการแรก ไม่เพียงแต่นโยบายของรัฐบาลที่ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน แต่ยังไม่มีสถาบันการศึกษาไหนที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางผลักดันนโยบายหรือบริหารจัดการ Cluster ประการที่สอง ผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างกว้างของปัญหา แรกคือกลุ่มที่มีความรู้น้อยด้าน Cluster เป็นการรวมตัวในกลุ่มที่อ่อนแอขององค์กรสมาชิก แท้จริงมีเกิดความขัดแย้งมากกว่าการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร ประการที่สาม การต่อสู้ทางกฎหมายเป็นครั้งคราวระหว่างสถาบันในกลุ่มและมีหน่วย งานของรัฐพร้อมกับความไม่แน่นอนของระบบการเมืองและทางกฎหมายและการทุจริตของ รัฐบาลยังเป็นอุปสรรคอย่างจริงจังและต่อเนื่องในกลุ่มเพื่อการพัฒนาและประสบ ความสำเร็จ ประการที่สี่การแทรกแซงของรัฐบาลที่มีการแข่งขัน เช่น การให้สัมปทานผูกขาดส่วนใหญ่ในการสื่อสารในภาคขัดขวางต่อการทำงาน

กลุ่มของผู้ใช้งาน Cluster ในแง่บวก Cluster เป็นตัวที่ก่อให้เกิดความประสบความสำเร็จในการดึงดูดด้านการลงทุนโดยตรงจาก ต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และระบบสื่อสาร) อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในราคาถูกและแรงงานไร้ฝีมือเป็นตัวกำหนดราคาและคุณภาพทางการแข่งขันในด้านสินค้าและบริการ สิ่งเหล่านี้มุ่งให้เห็นถึงความจริงที่ว่าผู้บริโภคเป็นผู้มีรายได้ต่ำและมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการน้อยมากกว่าการกำหนดราคาที่บุคคลเหล่านั้นเลือก นอกจากนี้สินค้าและบริการด้าน Cluster ที่ไม่มีใบอนุญาตนำเข้ามาจากต่างประเทศนำไปสู่การลอกเลียนแบบ เนื่องจากการขาดความเข้มงวดด้านลิขสิทธิ์

ดังนั้น ไม่สามารถพูดได้ว่าประสบการณ์ ICT Cluster ที่ได้รับการคาดการณ์ไว้ แท้จริงวิธีการเสริมกำลังของกลุ่มที่เป็นหนึ่งในความท้าทายหลักในการเผชิญ หน้ากับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เธอเริ่มต้นในการแสวงหาที่จะเปลี่ยนเป็นรากฐานในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย

ประเทศไทยในภาพรวมได้พัฒนาระบบเศรษฐกิจจากระบบเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมการผลิต และมุ่งหวังที่จะ เปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม และเปลี่ยนสถานะจากประเทศด้อยพัฒนา ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร การยกระดับเศรษฐกิจในลักษณะดังกล่าว ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน ด้านการศึกษา สาธารณูปโภค การสื่อสารและโทรคมนาคม และการสนับสนุนจากภาครัฐบาล รวมทั้งความร่วมมือจากภาคเอกชน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงต้องพึ่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้มีการวางแผนการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของประชาชน และรวดเร็วต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันประเทศไทยได้ถูกจัดลำดับเศรษฐกิจให้เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ มีศักยภาพในด้านการผลิตและส่งออก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์และมีบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมดังกล่าวเข้ามาลงทุนในประเทศมากมาย ทำให้ได้เปรียบในการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาในส่วนของ software และการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศไทยจึงมีโอกาสในการรับหรือลงทุนในเทคโนโลยีใหม่มากและโครงสร้างทางเศรษฐกิจและประชากรยังช่วยเกื้อหนุนในการรับเอาเทคโนโลยีได้เร็ว แต่ทั้งนี้การวางแนวทางในการพัฒนาของเทคโนโลยี จะต้องชัดเจนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว การพัฒนาต้องไม่มุ่งเน้นไปเพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่จะต้องพัฒนาไปในทุกๆ ด้านให้สอดคล้องกัน ทั้งในด้าน Hardware software ผู้ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม กฎหมายที่ทันต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน และที่สำคัญรัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุน ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการต่อยอดของเทคโนโลยี รวมไปถึงความต่อเนื่องของการสนับสนุน และมองผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อยกระดับประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาและมีการใช้เทคโนโลยีที่คุ้มค่า

การวิเคราะห์แนวโน้ม
ในอนาคตอันใกล้นี้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย เทคโนโลยีด้านการสื่อสารจะเป็นเทคโนโลยีหลักที่ช่วยส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอื่นให้พัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มดังกล่าว ความเชื่อมโยงของอุปกรณ์ Software และเทคโนโลยีด้านอื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนั้นเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย แนวโน้มของอุปกรณ์ที่รองรับจะต้องมีราคาที่ถูกลงเพื่อให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย รวมทั้งขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ สามารถพกพาได้ และจะต้องมีการปกป้องสิทธ์ของการพัฒนาและการป้องกันการโจรกรรมทางเทคโนโลยีที่เข้มข้น เพื่อให้ผู้พัฒนามีแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยี

4oe11.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License