Thailands Computer Crime Act
flickr:8898085366
flickr:8898085558
flickr:8897466761
flickr:8898085434
flickr:8897466199
flickr:8898084936
flickr:8898085068
flickr:8897465865
flickr:8897466161

ความกังวลเกี่ยวกับ พรบ. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ใน Section 26
ตาม พรบ. ความผิดทางคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำ website ต้องมีการเก็บข้อมูล Traffic Data อย่างน้อยเป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ขณะเดียวกันหากบริษัทหนึ่งบริษัทใดที่เป็นลูกค้าของบริษัทผู้จัดทำ Website ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามกฎหมายใน Section 26 แล้ว บริษัทผู้จัดทำ Website ก็จะได้รับโทษด้วยเช่นกัน ซึ่งประเด็นนี้มีความขัดแย้งกับนโยบายของผู้จัดทำ Website อย่างเช่น Fatbook ที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า

มุมมองและข้อกังวลของนายกรัฐมนตรีมีข้อคิดเห็นในเรื่องของ พรบ. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ใน 2 มุมมอง
ด้านบวกต่อรัฐบาล ก็คือเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการป้องกันและภัยคุกคามจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ด้านลบต่อรัฐบาล ก็คอ กฎหมายดังกล่าวอาจเป็นผลเสียในแง่ของการจำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการลงทุนและแหล่งเงินทุนจากต่างชาติ

ความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันจากต่างชาติ
จะเห็นได้จากกรณีที่รัฐบาลได้บล็อก Websites อย่างน้อย 110,000 websites ในปี 2553 เนื่องจากมีการเขียนวิพากย์วิจารณ์ต่อต้านรัฐบาลและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นผลทำให้ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในรัฐของภูมิภาคที่จำกัดสิทธิเสรีภาพเหมือนเช่นในประเทศจีน พม่า ในขณะที่ Human Rights Watch ได้กล่าวว่าการตรวจสอบอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยเป็นการไม่เคารพต่อสิทธิเสรีภาพ

ขัดขวางการลงทุนจากต่างชาติ
Foreign direct investment (FDI) บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของค่าแรงที่ถูก และการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ
ในขณะที่ประเทศเจ้าบ้าน จะได้รับประโยชน์ในเรื่องการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการได้รับประสบการณ์ที่เป็น Best Practice ทักษะและเทคโนโลยีต่าง ๆ

ความแตกต่างของอาชญากรรมไซเบอร์ กับ อาชญากรรมแบบเดิม ๆ
อาชญากรรมไซเบอร์ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วโลก และการเก็บรวบรวมหลักฐานการกระทำผิดจะค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจากความซับซ้อนของระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และอาจเกี่ยวพันกับอำนาจการตัดสินใจของศาลหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น ตัวผู้กระทำผิดอาจอยู่ที่อเมริกา แต่ Server ต่าง ๆ ที่เก็บข้อมูลผิดกฎหมายอาจติดตั้งอยู่ที่ยุโรป แต่ผลกระทบของอาชญากรรมกลับมาอยู่ที่ประเทศไทย เป็นต้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License